Sangundervisning

dynamisk sang

Stemmetræningen og musikken. 

Når grund­lyden er sund, har du et trygt funda­ment til at føl­ge dine egne musik­al­ske im­pul­ser og i­de­er.  Du kan glem­me tek­nik­ken og ud­fol­de dig med al­le de u­nik­ke far­ver som bor i din stem­me. Du kan lege og  eks­pe­ri­men­te­re og bruge for­skel­lige ef­fekt­er, som giver dig stor spænd­vid­de og fri­hed.  Den ryt­mis­ke mu­sik har så u­tro­lig mange ud­tryk og der er hel­dig­vis plads til for­skel­lig­hed og per­son­lig­hed u­an­set gen­re.

Stemmetræning - kroppens tone

Stemme­træn­ingen kan sam­men­lig­nes med danser­ens krops­træning eller pia­nis­tens finge­røvel­ser. For at kun­ne ud­tryk­ke sig frit og synge uden at blive slidt, træner man stemmen. Vi ar­bej­der med krops­hold­ning,  vejr­træk­ning og støt­te,  stræk­ker og af­spænd­er for­skel­lige musk­ler og optræner stem­me­læ­ber­nes ev­ne til at luk­ke og ar­bej­de smi­digt og dy­na­misk. Du opbygger dit eget op­varm­nings­pro­gram hvori der ind­går selv­hjælps-tek­nik­ker. Så hvis stem­men er kom­met ud af form efter en for­kølel­se el­ler er over­be­las­tet af andre år­sager, er basis - stem­me­træ­nin­gen det sted du al­tid kan vende til­bage til og gen­finde den sunde grund­lyd. Vi vil sand­syn­lig­vis også kom­me ind på ta­le­stem­men, da ta­le og sang gen­sidigt på­vir­ker hinanden.


stemmelæber

Fotos af stemmelæber:
Halsspecialist Franz Römeling

Lidt om hvordan stemmen fungerer

Inde i stru­ben, i den øver­ste del af luft­røret, sid­der stemme­læ­be­rne vand­ret som to hvi­de elas­tiske bånd, der kan åb­ne og luk­ke, stræk­kes og slap­pes. Når vi syn­ger, lukkes stemmelæberne og ud­åndings­luf­ten sætter dem i sving­nin­ger. Når stem­me­læ­ber­ne er slap­pe / tyk­ke bliver to­nen dyb. Når de ud­spæn­des og bliver tyndere, vil to­nen bli­ve ly­se­re.  Lyden for­plant­er sig op gennem svælg og resonansrum, hvor den for­stærkes. Da vi hver især er byg­get for­skel­ligt, har hver stem­me sin egen unikke klang.


Stemmeproblemer

Der er mange va­rian­ter: hæs­hed, røm­me­trang/slim på stemmen, stemmesvigt, øm­hed om­kring stru­ben, ø­dem på stemmelæberne el­ler stem­me­knu­der er nog­le af dem.
Pro­ble­mer­ne bun­der som re­gel i en u­hen­sigts­mæs­sig sang- og / eller ta­le­tek­nik, of­test kom­bi­ne­ret med an­dre fak­torer. De fles­te men­ne­skers stem­mer er føl­som­me over­for væ­ske­ba­lan­ce, in­de­kli­ma, kul­de/træk - og for nog­le kan vis­se fø­de­varer frem­kal­de re­flux, som er til­ba­ge­strøm­ning af ma­ve­sy­re op gennem spi­se­røret. Her kan stem­men fø­les me­re el­ler mind­re kon­stant ir­ri­ter­et. Vor­es stem­mer er des­uden på­vir­ke­li­ge over­for stress og psy­kisk u­ba­lan­ce. Min sangundervisning ta­ger selv­føl­ge­lig al­tid hen­syn til, hvor­dan din stem­me har det. 
Ane Ramløse • Tjørnevænget 43 • 2800 Lyngby • tlf.+45 2993 1936