Sangundervisning

sangglæde

Sangens kraft

"Fra det øjeb­lik stem­men be­væger sig ud over sit nor­male tale­leje, bliver krop­pen fyldt med ener­gi. Ånde­dræt­tets ryt­me for­andres, krops­vægten om­for­deles, og ba­lan­ce og tyng­de­kraft re­de­fi­nerer deres ind­byrdes for­hold. Det er gan­ske en­kelt en fy­sisk nydel­se at synge, at fri­gøre sind, stem­me og musk­ler fra al­minde­lig ta­le og op­leve den nye for­bind­else mel­lem lyn­hur­tig tanke­virk­somhed og re­flek­ser. Det er den måde hvor­på ægte kom­muni­ka­tion er skabt".(David Moss, sanger).

Det er sundt at synge

Når vi synger bruger vi krop­pen, blod­et bliver il­tet og der foregår nogle kemiske processer. Det er det vi mær­ker som glæde, vel­være og ener­gi. En grup­pe tyske forskere har taget blod­prøver af kor­sange­re som sang Mozarts ”Requiem”. Det viste sig, at efter sangen inde­holdt test­per­soner­nes blod et høje­re niveau af stof­fer­ne immun­glo­bu­lin A og Cor­ti­sol, stof­fer som har stor be­tyd­ning for at im­mun­for­svaret funge­rer op­ti­malt. (Kil­de; fysio­te­ra­peut­er­nes tema­blad "Krop og Fysik" maj 2004).

 
Ane Ramløse • Tjørnevænget 43 • 2800 Lyngby • tlf.+45 2993 1936